02/11/2018
1963

7020 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU

7020 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU

Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7020 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda ve bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun 27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan kanunda borçların yeniden yapılandırma şartları aşağıdaki gibidir.

1-Kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasında esnaf-sanatkarlarımızın borçlu olduğu kamu kurumları açısından;

-Maliye Bakanlığı

-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,

-İl Özel İdareleri

-Belediyeler

2-Alacak türü açısından

-Vergi resim ve harçlar ile vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları

-Gümrük vergileri ile bu vergilerden doğan idari para cezaları,faiz,gecikme faizi ve gecikme zamları,

-Trafik cezaları karayolu geçiş ücretleri ve HGS ücretleri ile bunlara bağlı cezalar,gecikme faizleri ve gecikme zamları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisliller,kaynak kullanımı destekleme fonu,

-Belediyelere ve büyükşehir belediyelerine olan su, atık su yol katılım payları,muhtelif ücretlerden kaynaklı alacaklar ile bunların gecikme zamları ve faizleri kapsamda bulunmaktadır.

3-Kanundan yararlanabilmek için başvurular en geç 30.06.2017 tarihinde kadar ilgili idareye yapılabilecektir.Yeniden yapılandırılan vergi borçlarının ilk taksiti 31.07.2017 tarihine kadar ödenebilecektir. Taksitler ödemeleri kredi kartı ile yapılabilecektir.

4-İlk iki taksitin tamamen ödenmesi şartıyla bir takvim yılında en fazla iki taksitin ödenmemesi mümkün olacak, ikiden fazla taksit süresinde ödenmezse yapılandırma iptal edilecektir.

5-5362 sayılı esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları kanunu hükümlerine göre; 31.03.2017 tarihi (bu tarih dahil) itibariyle, ödenmesi gerektiği halde 07/06/2005 tarihli 5362 sayılı esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları kanunu hükümlerine göre esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara olan katılma payı, esnaf sanatkarların mesleki eğitimini geliştirme ve destekleme fonu borç asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti bu kanun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar,kalanı aylık dönemler halinde ve azami altı eşit taksitte ödenmesi halinde bu alacaklara uygulanan gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilmiştir.